สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สพป.หนองคาย เขต 2 จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
การประชุมระบบทางไกล Conference เพื่อรับนโยบายแนวทางการดำเนินงานในปี 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 60
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560