การประเมิน "ผอ.รร. ที่ได้รับบรรรจุใหม่" ระยะ 6 เดือนแรก
สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ โรงเรียนการศึกษาภาคบังคั
การนิเทศ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ ระดับเขตพื้นที่