วิสัยทัศน์  (Vision) / พันธกิจ (Mission) / เป้าหมายการให้บริการ (Goals) / กลยุทธ์  (Strategy)

" โรงเรียนเข้มแข็ง  แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน "

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2   มีภารกิจหลักในการส่งเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

    เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน ทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
               1.  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม  ทั่วถึง  และได้รับโอกาสในการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย  1  ปี  ก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ
               2.  ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
               3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงมีคุณภาพ
               4.  การบริหารจัดการของสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมายการให้บริการ (Goals)

               1.  สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพโดยใช้ SBM
               2.  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในและผ่านการประเมินการศึกษาของ สมศ.  รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
               3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน  สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรและให้ความสำคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของผู้เรียน
               4.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น

กลยุทธ์  (Strategy)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2  เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในปีงบประมาณ  2554  ได้กำหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์  5  กลยุทธ์  ดังนี้
               1.  ปลูกฝังคุณธรรม   ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน
               2.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน  และพัฒนารูปแบบในการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา       
               3.  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ  พัฒนาผู้เรียน  สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
               4.  เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
               5.  สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา    เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามมาตร  36  และมาตรา  37   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546   ดังนี้
              
               1.  จัดทำนโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น
               2.  วิเคราะห์  จัดตั้งงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  รวมทั้งกำกับ  ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
               3.   ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
               4.  กำกับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
               5.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
               6.  ประสาน   ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
               7.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
               8.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล  ชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาบันประกอบการ  และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย ในเขตพื้นที่การศึกษา
               9.  ดำเนินการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
               10.  ประสาน  ส่งเสริม  การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะทำงานด้านการศึกษา
               11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ในเขตพื้นที่การศึกษา
               12.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
              
      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  ได้ดำเนินงานตามภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ  2554  ได้กำหนด Agenda  เร่งด่วนโดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในสังกัดและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
               1.  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน  และบูรณาการกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่  พ.ศ.  2551
               2.  การรณรงค์ให้เด็กวัยการศึกษา  ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคนและทั่วถึง  สนับสนุนให้นักเรียนผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน
               3.  การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  เด็กตกหล่นเด็กออกกลางคัน
               4.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  NT  และ  O-NET
               5.  ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
               6.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน
               7.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนช่วงชั้นที่  4
               8.  วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับกระบวนทัศน์ใหม่
               9.  วางแผนพัฒนาผู้บริหารและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาประเภทที่  1
และสถานศึกษาประเภทที่ 2 ในการบริหารจัดการโดยใช้ SBM และการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
               10.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน  สมศ. และ สพฐ.

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง