กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กลุ่มงานภายใน
e-Office สพป.นค.2
e-Filing สพฐ.
ส่งข้อความ SMS MOEnet
ส่งข้อความ SMS AIS
ดาวน์โหลดเอกสาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
                
 

 


ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
 
นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางดาวใจ นันทจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเตือนใจ บุญบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางญานิชศา บางเมืองแสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969 e-mail :: info@nongkhai2.go.th Website ::