กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กลุ่มงานภายใน
e-Office สพป.นค.2
e-Filing สพฐ.
ส่งข้อความ SMS MOEnet
ส่งข้อความ SMS AIS
ดาวน์โหลดเอกสาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
)